Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Identification Fiscale
NIF 4000126005
The Best
#1 MU KWUBAKA
Numbero #1
Mu Burundi
Saba Devis

Umufundi ntakwiye gushomera, akwiye gufata amahera aronka akoresheje inguvu nk’ayo uwuri mu biro aronka akoresheje ikaramu.

Kw’igenekerezo rya 23/06/2021, kw’ishure ry’ubuhinga ryitiriwe Yozefu mweranda ryo mu giheta mu ntara ya Gitega, niho ishirahamwe ryitwa Association pour l’entrepreneuriat au Burundi (A.E.B) ryatanguza ibikorwa k’umugaragaro.

Abagize ishirahamwe AEB

Hakaba hari hatumiwe abubahwa batandukanye bo muri komine ya Giheta. Aho twovuga: Icegera ca Musitanteri muri iyo komine, Umufurera atwara umuryango w’abene Yozefu kw’isi yose. Umuyobozi mukuru w’ishirahamwe rikora ivyo kwubaka mu Burundi BMBC, hamwe n’abandi benshi. Umuyobozi mukuru wa BMBC akaba yari yatumiwe kugira ashingire intahe abanyeshure bakiri kuri iryo shule, ku vyerekeye ukuntu boshobora kwitunganiriza imigambi yabo. Kuko na wenyene yasohotse iryo shule mu mwaka w’2008. Akaba yamenyesheje ko we igihe yarangiza amashure yisumbuye, yaciye atangura kuza araja gukora igifundi. Bikaba vyatumye akunda rwose umwuga wo kwubaka. Yongera arabona amakosa atandukanye akorwa muri uwo mwuga , aca yiyumvira uburyo yokoresha kugira ashobore gukosora ayo makosa. Niho yaca atanguza Ishirahamwe ryo kwubaka amazu mu Burundi, ryitwa Building and Multi-Business Company (BMBC mu mpfunyapfunyo y’icongereza).

Akaba yaratembera ku mihana itandukanye yari imwegereye kugira abamenyeshe ibijanye n’iryo shirahamwe yari aherutse gushinga. Ibintu bikaba bitamworoheye ico gihe kubera ko abantu ntibavyemera, mbere bamwe bakamwita umubeshi (Escroc). N’ubwo biri ukwo hariho umubanyi wiwe umwe yashoboye kujijuka kuvyo yariko aramubwira, nawe aca amushinga ibikorwa vyo kumwubakira inzu ya mbere maze aca ahakura amahera yo kugura ordinateur yatanguye gucapisha.

Ishirahamwe asanzwe arongoye rikaba ryarashingikiye ryongera ritera intege AEB kugira itangure ibikorwa vyayo. Bikaba vyatumwe n’ uko mu kibano tubayemwo, usanga abantu benshi barize amashure atandukanye, ndetse bafise n’ubumenyi butari buke. Ariko ugasanga baricaye canke barareze amaboko barindiriye ko igisata ca reta kibaha akazi kanaka. Rero bakaba bakoraniye kuri iryo shule, kugira bubahure abanyeshure bakiriko bariga canke abagiye kurangiza amashure yabo; ko nabo nyene bashobora gutangura imigambi yo kwiteza imbere batiriwe baratega amaboko kanaka.

Hakaba harahiganishijwe, abanyeshule batandukanye bafise imigambi bashaka kuzorangura mu gihe bagiye kurangiza amashule. Rero imigambi itanu yabonetse ko itomoye ikaba yaracaguwe kugira ishigikirwe n’iryo shirahamwe AEB rifadikanije n’ishirahamwe BMBC. Abo bene gucagurwa rero bakaba bazokurikiranirwa hagufi kugira imigambi yabo ije mu ngiro nk’uko bavyifuza. Umutahe baronkejwe kugira bataungure, nawo ukaba uzosubizwa ishirahamwe ryawubahaye inyuma y’imyaka ibiri, ata nyungu irinze kujako.

Raba aha hepfo abo imigambi yabo yacaguwe kugira bazshigikirwe.

Mwomenya kandi ko ishirahamwe BMBC risanzwe rifasha urwaruka rutandukanye. Kwiyungunganya muri utu na turiya mu kururonsa akazi rukora. Eka mbere no mukurukarihiriza ubwenge no mu kurwigisha imyuga mishasha. Aho twoshimikira cane dku mwuga w’ubwubatsi. Ivyo biratuma ubushomeri bugabanuka mu gihugu hamwe no mu miryango.

Umwe mu bamenyerejwe mw’ishule ryo muri BMBC.
About the author

Experienced Repair Specialist with a demonstrated history of working in the architecture & planning industry. Skilled in Meters, Blogging, Adobe Premiere Pro, Interior Design, and ArchiCAD. Strong operations professional with a High School Diploma focused in Génie civil from ETP Gitega.

Leave a Reply