Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Identification Fiscale
NIF 4000126005
The Best
#1 MU KWUBAKA
Numbero #1
Mu Burundi
Saba Devis

Ishirahamwe BMBC rigiye gutangura kubakira amazu kw’ideni abantu bavyipfuza bafise amatongo yabo bwite afise impapuro ndangatongo (titre de propriété).

Umuyobozi mukuru w’ishirahamwe BMBC avuga ko inyuma yaho batanguje umugambi wa BMBCHOMES hariho abantu basavyeko nabo bobubakira amazu asa nayo muruwo mugambi ariko mu matongo yabo.

Uwo muyobozi avuga ko inyuma y’ico ciyumviro ubu baronse uko bashobora kubafasha kwubaka mu matongo yabo kw’ideni ariko ku matongo afise impapuro ndangatongo.

Ibisabwa kugira umuntu yubakirwe kw’ideni muruwo mugambi nuko aba ashoboye kuriha ideni ashaka gusaba ariko akamanza kugirisha ivyirwa vyerekana uburyo inzu ashaka kwubaka buzotwara.

Mu kiganiro uwo muyobozi avuga ko ibiro bijejwe gutunganya ivyirwa muri BMBC bimanza gukorera  ivyirwa umukiriya kugira amenye uburyo inzu yiwe izotwara kandi asabwa no kugira i konte muri banki ya BGF izokorana na BMBC muruwo mugambi, izobigenewe gushikirako amahera umukiriya azoba ariko arariha.

Amaze kugirisha ivyirwa akamenya agaciro k’inzu yiwe aca amanza gusinya urupapuro rw’amasezerano kugira ashobore kubandanya ibindi bikurikira

Uruhara rw’ishirahamwe BMBC muruwo mugambi rurakomeye kuko ariyo izofasha kugira umunywanyi aronke iryo deni ryo muri banki.

Uwo muyobozi aheraheza avuga ko gutanga ideni bazokwisunga ivyirwa vyakozwe vy’inzu umukiriya azoba yipfuza ariko naco gituma  imbere y’ibindi vyose umukiriya amanza kumenya uburyo buzokenerwa ku nzu yiwe.

About the author

Leave a Reply