Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Identification Fiscale
NIF 4000126005
The Best
#1 MU KWUBAKA
Numbero #1
Mu Burundi
Saba Devis

By

Achel Uwamahoro
Ishirahamwe BMBC ryaragiraniye amasezerano kur’uno wa mbere igenekerezo rya 25 Gitugutu 2021 n’abakozi bashasha bazokorera ku cicaro gikuru ,kugira umwimbu w’ishirahamwe wiyongere gusumba uko wahora kuko aba clients babandanya biyongera ku mwanya ku mwanya. Umuyobozi mukuru wa BMBC yavuze ati : «Twongereje abakozi bakora ku cicaro gikuru c’ishirahamwe ryacu kubera aba clients babandanya biyongera umwanya k’uwundi ;...
Continue Reading
The manager of BMBC company advice workers who always work at the different site in the town hall  to have the ability of learning in order to be updated of modern technologies for the benefit of our customers. When workers who work at different site were at BMBC office Saturday 23 ,October,2021 ,the manager has got the...
Continue Reading
Umuyobozi w’ishirahamwe BMBC asaba abakozi b’iryo shirahamwe bakorera ku mashantiye atandukanye  kwama bungura ubumenyi kugira ibikorwa barangura bigume bijana n’igihe mu ntumbero yo gushimisha abakiriya bacu. Ivyo yabishikirije kur’uyu wa gatandatu igenekerezo rya 23 Gitugutu 2021 aho abakozi ba BMBC bakorera ku mashantiye atandukanye  bari bishikiye ku cicaro gikuru c’iryo shirahamwe m ntumbero yo guhabwa...
Continue Reading
Kuri uyu wa Kane umuyobozi wa #BMBC yagendeye a machantier atandukanye kugira atere intege bagenzi bacu bari kuri ayo #machantiers yongere abafashe gufata ingingo zotuma bibandanya bigenda neza. Urwo rugendo rero yaruhereye kuri chantiers iri mu ntara ya #Rumonge aho yamaze umwanya yunganira ivyiyumviro bagenzi bacu bakorera yo. Munyuma bafashe agafoto bari kumwe n’abakozi canecane...
Continue Reading
Ishirahamwe BMBC risanzwe ryubakira abantu batandukanye kandi bari mu mihingo itandukanye y’isi. Rero benshi muri bo canke mbere bose usanga twagiye turahurira kuri internet. Bisigura ko tutaba turabonana amaso mu yandi. Muri iyo ntumbero nyene turafise, umukiliya wacu tumaze imisi dukorera ivyirwa vy’inyubakwa yiwe naho tutari bwabonane, uyu musi ku wa 08/09/2021 akaba yari yishikiye...
Continue Reading
Kwubaka inzu yaba inzu ya mbere (premier logement), canke ari abasanzwe barubatse, murazi ko bitigera vyoroha. Nico gituma ishirahamwe BMBC nk’uko mubizi rikorera k’umugaragaro muri vyose. Turagaruka ku ntambwe zitandukanye, kandi za nkenerwa ubwirizwa gutera nimba ushaka gukorana na ryo mu mugambi wawe wo kwubaka. Kurikirana birahambaye kugira ntucikwe na kimwe muri ibi bikurikira. Ubwa...
Continue Reading
Kw’igenekerezo rya 08, ry’ukwezi kwa myandagaro umwaka wa 2021, ishure kaminuza ryo muri BMBC ryari riramutse ryerekana abasore bagera kuri bane. Bari bagize imisi bariko baramenyerezwa mu bikorwa vyo kwubaka ku ma shantiye. Ibirori vyo kubakira bikaba vyabereye ku cicaro gikuru ca BMBC. Mwamba Jean Paul ari mu bariko baratirwaBatatu mu bari baje kwatirwaAbari baje...
Continue Reading
Kuri uno wa mbere umuyobozi w’ishirahamwe #BMBC yagendeye zimwe mu nyubakwa turiko turubaka mu gisagara ca #Bujumbura.Nk’uko rero yama abigira akaba yagomba gutanga ubuyobozi canecane ko zimwe mu nzu turiko turubaka buca tuzishikiriza. Akaba yahimirije BAGENZI BACU gukora amasaha 24 kugira dushobore guheza ibikorwa mu #gihe cashinzwe. Umuyobozi wa BMBC yagendeye kandi iyindi chantier iriko...
Continue Reading
Akaba yaratembera ku mihana itandukanye yari imwegereye kugira abamenyeshe ibijanye n'iryo shirahamwe yari aherutse gushinga. Ibintu bikaba bitamworoheye ico gihe kubera ko abantu ntibavyemera, mbere bamwe bakamwita umubeshi (Escroc). N'ubwo biri ukwo hariho umubanyi wiwe umwe yashoboye kujijuka kuvyo yariko aramubwira, nawe aca amushinga ibikorwa vyo kumwubakira inzu ya mbere maze aca ahakura amahera yo...
Continue Reading
Inyuma yaho aba mbere bacaguriye ibibanza amazu y’abo azoba yubatswemwo, abakozi b’ishirahamwe BBS barishikiye kuraba ikibanza umugambi BMBCHOMES 2021 BUJUMBURA GAHAHE uzorangurirwamwo. Mu ntumbero yo kuraba uburyo buzokenerwa kugira bashobore kuhashikana interenete iciye m’ubuhinga bwa fibre optique. Rero umuyobozi mukuru wa BMBC yatumenyesheje ko baje n’ingoga kuberako abantu bakunze uwo mugambi. Rero vyabaye ngombwa ko...
Continue Reading
1 2