Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Identification Fiscale
NIF 4000126005
The Best
#1 MU KWUBAKA
Numbero #1
Mu Burundi
Saba Devis

Kimwe mu bisabwa kugira wemererwe gukora muri BMBC.

Muri BMBC hariho ishure ryama ririko riratanga ivyigwa igihe cose biba bibaye ngombwa, abatari bake baramaze kwungugikira k’ubumenyi bakuye muri iryo shure twokwita ko ari iry’akarorero kuko ivyirwa bihatangirwa ata handi hantu na hamwe woshobora kubironkera.

Umu ingénieur w’umwigeme azi kwubaka kubera yavyigiye mw’ishirahamwe BMBC mu kiringo gito ahamaze

Ivyo bikaba bituma mu gutanga akazi muri BMBC ata kamwana wa mama kajamwo, kuko ishirahamwe rikoresha systeme ryisangije mu gukora ikaba yitwa système américain (canke american system mu congereza) ivyo bigatuma abitura iryo shirahamwe baronka ivyo basavye mu mwanya nyene bari biteze.

Kimwe mu bisabwa kugira ushobore kuba umukozi w’iryo shirahamwe ni uko uba witeguriye kubandanya wiga ubuhinga bushasha ni naco gisabwa nyamukuru. Igihe twabaza Umuyobozi Mukuru wa BMBC ukuntu abona abo bakorana yatubwiye ati:” Tugihura n’ aba bagenzanje narabona ko bazovamwo abakozi bashoboye Naho Bo batavyemera. Ubu Iyo nibutse ubushobozi bafise numva nezerwa caane.Vyose tubikesha umutima wabo wo kwizigira umuyobozi bakongera bakamushigikira.”

Ivyo abariko bariga muri iryo shule bavuga

NDAYIKEZA Dieudonne umwe mu bariko barungukira k’ubumenyi butangirwa mw’ishure rya BMBC.
NDIKUMANA Jonathan akorera kuri chantier nawe nyene akaba yarungukiye ku vyigwa bitangwa n’ishirahamwe BMBC.

About the author

Experienced Repair Specialist with a demonstrated history of working in the architecture & planning industry. Skilled in Meters, Blogging, Adobe Premiere Pro, Interior Design, and ArchiCAD. Strong operations professional with a High School Diploma focused in Génie civil from ETP Gitega.

Leave a Reply